Privacyverklaring

 

Praktijk De Ruimte hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens. Karoline Fleumer (hierna ook: “de beheerder”) is als eigenaar van Praktijk De Ruimte verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Hieronder staat weergegeven welke regels en voorwaarden zij daarbij hanteert.

In deze privacyverklaring gaat het om de verwerking van gegevens die samenhangen met het bezoeken van de website van Praktijk De Ruimte en eventueel het invullen van het contactformulier dat op de website te vinden is. Maar ook hoe omgegaan wordt met behandel-informatie, het cliëntdossier en overleg met derden.

 

Website-bezoek en contactgegevens

 

Praktijk De Ruimte respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en wil op transparante wijze vermelden hoe zij met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens omgaat.
Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens die hier niet geadresseerd wordt, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

De beheerder maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd.

Praktijk De Ruimte kan beschikking krijgen over uw persoonsgegevens als u die zelf hebt verstrekt via het contactformulier, of als die met uw toestemming zijn verstrekt door een opdrachtgever of verwijzer. Praktijk De Ruimte maakt geen gebruik van dataleveranciers en zal u nooit zonder accoord vooraf benaderen met ongevraagde aanbiedingen.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijke en vaak gebruikte vorm van anonieme gegevens zijn IP-adressen. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres.

Praktijk De Ruimte gebruikt alleen anonieme gegevens om de functionaliteit, het gebruikersgemak en de vindbaarheid van haar website te optimaliseren, niet voor enige andere vorm van data-analyse.

 

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden

Praktijk De Ruimte verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de door u gewenste communicatie en/of hulpverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk de Ruimte verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit nodig is voor de uitvoering en financiering van het met u afgesproken behandeltraject of opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Welke cookies?

Op de website van Praktijk De Ruimte wordt gebruik gemaakt van  functionele en analytischecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk De Ruimte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en heeft de beheerder toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteert, worden er geen cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst. Met het voortzetten van uw bezoek aan de website accepteert u de gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Overzicht van gebruikte cookies

Praktijk De Ruimte plaatst de volgende cookies: 

 

Google Analytics

Via Google Analytics worden op www.praktijk-de-ruimte.nl geanonimiseerd gegevens over surfgedrag van bezoekers verzameld. Zo kan de beheerder zien hoe zij de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de website en om de werking van de website te optimaliseren. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor die van Praktijk De Ruimte.

 

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventueel verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Ruimte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-de-ruimte.nl.

Praktijk De Ruimte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk De Ruimte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met de beheerder op via info@praktijk-de-ruimte.nl.

 

Dossiervorming en overleg met derden

 

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

 

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.  Dit recht geldt niet voor de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van derden worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding en overleg met derden

Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Mocht dat voor uw traject nodig zijn, dan zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met

Praktijk De Ruimte, Karoline Fleumer

06-14123292

info@praktijk-de-ruimte.nl

 

Contactgegevens:

Praktijk De Ruimte, Karoline Fleumer
www.praktijk-de-ruimte.nl

Kerkbuurt 49, 1551 AC Westzaan

06-14123292

Kamer van Koophandel 34300194